© GIZ Jose Diaz

Sosyal Uyum (Modül 3)

Qudra'nın Sosyal Uyum modülü, Ürdün, Lübnan ve Türkiye'deki mülteciler ile yerel halka halkevleri üzerinden ulaşarak, onlara hizmet ve bilgi sağlayarak ve sivil toplumu güçlendirerek bu iki grup arasındaki sosyal uyumu beslemeyi amaçlamaktadır.


 

Ürdün

Qudra Ürdün'de, Suriyelilerin ve Ürdünlü ihtiyaç sahibi grupların bir güçlendirme aracı olarak doğru ve nitelikli bilgiye erişimlerini geliştirmeyi ve sosyal uyumu güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu bağlamda Qudra, kolay anlaşılır videolar hazırlayıp bunları televizyon ve sosyal medya üzerinden yayarak faaliyetlerini bilgilendirme kampanyaları üzerinde yoğunlaştırmaktadır. Bu videoların içerikleri, Sosyal Kalkınma Bakanlığıyla ve Ürdün'deki kilit ulusal ve uluslararası kurumlarla ortak olarak geliştirilmiştir.

Planlanan başka girişimlerin yanı sıra Qudra, şu anda;

  1. İşçilerin iş yerlerindeki hak ve sorumluluklarına ilişkin doğru ve güvenilir bilgi sunan (hem Ürdünlüler hem Suriyeliler için) ve
  2. Özellikle Ürdün'de yaşayan Suriyelilere ilişkin olarak tarım sektöründe nasıl çalışma izni alabileceğinin yollarını anlatan bilgilendirme kampanyaları üzerinde durmaktadır.

Lübnan

Lübnan'daki sosyal uyum faaliyetleri, yerinden edilmiş Suriyeli öğrencilerin ev sahibi ülkedeki resmi eğitime gitmeleri için onları hazırlamak için onlara temel öğrenme becerileri sağlamayı ve hâlihazırda okullara kaydolmuş olanlar için ise ödevlerinde yardımcı olmayı içermektedir. Qudra, Lübnanlı ve Suriyeli gençler ve yetişkinler için halkevlerinde yaşam becerileri eğitimi vermekte, halk evleri ve mobil destek birimlerinde psikolojik ve sosyal destek sunmakta ve hukuki tavsiyeler ve hizmetlere nasıl erişilebileceği gibi Suriyeli mültecileri ilgilendiren konularda bilgi yaymaktadır.

Türkiye

Türkiye'deki ev sahibi topluluklardaki mülteciler ve yerel halk arasındaki sosyal uyumun güçlendirilmesi için Qudra faaliyetleri, sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması üstünde durmaktadır.

Çoklu hizmet merkezleri, bağlı uydu merkezleri (ya da çoklu hizmet merkezlerine sübvansiyonlu ulaşım) ve bir mobile ünite aracılığıyla sağlanan sosyal yardım, ev sahibi topluluklarda yaşayan bütün farklı grupları gittikçe artan oranda kapsayacaktır.

İhtiyaçlara dayalı hizmetler, yaygın eğitim, sağlık, geçim kaynakları, spor ve kültürden psiko-sosyal danışmanlık, hukuki danışmanlık, beceri geliştirme eğitimi ve sertifikalı dil kursları gibi uzman hizmetlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Temel amaç, hem tüm grupların bilgiye erişimlerinin olmasını sağlamak ve sosyal hizmetler ile sosyal uyum hakkında farkındalık geliştirmek hem de Suriyeli ve Türkiyeli gençlere ve özellikle çocuklara ve kadınlara yönelik kültürlerarası faaliyetler düzenlemektir.