Türkiye

Türkiye, 3 milyondan fazla Suriyeli mülteci ile dünyada en fazla sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir. Bu sayısının yarısını çocuklar oluşturmaktadır. Bu mültecilerin yalnızca %10'u kamplarda yaşamakta; kalan %90'ı ise kasaba ve şehirlerde yaşayan kamp dışı mültecilerdir. Dolayısıyla Türk Hükûmeti, belediyeler ve kamu kuruluşları sağlık, eğitim ve sosyal yardım gibi kamu hizmetlerinin sağlanmasında büyük zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır.

2017-2018 Türkiye 3RP Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı’, Türkiye'deki Geçici Koruma Rejimin, Suriyeliler için temel haklar ve hizmetlere erişim sağlamış olsa bile düzenli gelire ve eğitime erişim olmaması ve şehir şartlarında yaşamın yüksek maliyetli olması dolayısıyla Suriyeli nüfus arasında yoksulluğun hala çok yüksek olduğuna işaret etmektedir. Bu nedenle, birçok aile çocuk işçiliği, düşük miktarda ve kalitede yiyecek tüketimi, standardın altında barınma ve sokak dilenciliği gibi negatif çözüm mekanizmalarını benimsemiştir.

Türkiye'de Qudra

Qudra’nın Türkiye'deki faaliyetleri, yerel ve ulusal düzeyde yer almaktadır ve hizmet sunumunun geliştirilmesi, geçim kaynaklarının desteklenmesi ve ihtiyaç sahibi gruplardaki erkekler, kadınlar ve özellikle gençler için istihdam fırsatlarının artırılması yoluyla dayanıklılığı güçlendirmek için tasarlanmıştır.

Ulusal yasalara uygun olarak yürütülen program, Türkiye'deki bütün paydaşlara aşağıdaki konularda yardımcı olmayı amaçlamaktadır:

© GIZ Britta Radike

Okulların altyapılarının geliştirilmesi ve müfredat dışı etkinliklere erişim (GIZ)

Qudra, Türkiye'deki ev sahibi toplulukların ve Suriyeli mültecilerin iyi kalite eğitime erişimlerini artırmaya çalışmaktadır. Bu eylem, eğitim sektöründe çok büyük ihtiyaçlara cevap getirmektedir ve hem ev sahibi topluluklar hem de mülteci çocuklar için ayrım yapılmaksızın kaliteli eğitime erişimi teşvik etmek amacıyla 3RP ve "Kayıp Kuşak Olmasın" (NLG) girişimleriyle bağdaşmaktadır. Aynı zamanda, devlet okullarının, spor ve diğer tesisleri dahil, yenilenmesi ve onarılması, Suriyeli öğrenciler için Türkçe dil kursları sağlanması, öğretme ve öğrenme materyallerini sağlanması, müfredat dışı etkinliklerin ve ulaşımın sağlanması amaçlanmaktadır.


 

© Qudra Programme

Ev sahibi topluluklar ve Suriyeli mülteciler için beceri geliştirme eğitimlerinin çoğaltılması (GIZ)

Bu bileşen ile çoğunlukla hedeflenen Suriyeli mülteciler ve ihiyaç sahibi Türkiyeliler, özellikle de kadınlar ve gençler için kısa süreli eğitim kursları şeklinde ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirilen mesleki eğitim sağlamak üzere Halk Eğitim Merkezleri veya başka eğitim kurumlarıyla işbirliği amaçlanmaktadır. Faaliyetler, eğiticilerin eğitimi programları ve ekipman sağlama yoluyla eğitim kurumlarını desteklemeyi de içermektedir.


 

© Qudra Programme

Toplum temelli hizmetler aracılığıyla sosyal uyumun güçlendirilmesi (GIZ, EF)

Türkiye'deki ev sahibi topluluklardaki mülteciler ve yerel halk arasındaki sosyal uyumun güçlendirilmesi için Qudra faaliyetleri, sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması üstünde durmaktadır. Çoklu hizmet merkezleri, bağlı uydu merkezleri (ya da çoklu hizmet merkezlerine sübvansiyonlu ulaşım) ve bir mobile ünite aracılığıyla sağlanan sosyal yardım, ev sahibi topluluklarda yaşayan bütün farklı grupları gittikçe artan oranda kapsayacaktır. İhtiyaçlara dayalı hizmetler, yaygın eğitim, sağlık, geçim kaynakları, spor ve kültürden psiko-sosyal danışmanlık, hukuki danışmanlık, beceri geliştirme eğitimi ve sertifikalı dil kursları gibi uzman hizmetlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Temel amaç, hem tüm grupların bilgiye erişimlerinin olmasını sağlamak ve sosyal hizmetler ile sosyal uyum hakkında farkındalık geliştirmek hem de Suriyeli ve Türkiyeli gençlere, özellikle çocuklara ve kadınlara yönelik kültürlerarası faaliyetler düzenlemektir.


 

© Qudra Programme

Bölgesel ve ulusal diyaloğun teşvik edilmesi (GIZ)

Qudra, mülteciler, bütün tarafları yapıcı bir diyaloğa girmeye ve karşılıklı olarak deneyimlerini paylaşmaya teşvik etmek amacıyla yerinden edilmiş kişiler ve ev sahibi topluluklar ile yerel, ulusal ve bölgesel paydaşları farklı platformlarda bir araya getirmektedir. Qudra'nın etkinlikleri ve faaliyetleri, böyle bir katılımcı strateji aracılığıyla, bölgedeki mülteci krizine uygun bir müdahalede bulunulabilmesi için yeni, yenilikçi stratejiler geliştirmeyi amaçlamaktadır. En önemlisi bu modül, mültecilerin, ev sahibi toplulukların üyelerinin ve ülkesi içinde yerinden edilmiş kişilerin sesinin duyurulmasını sağlayan mekanizmaları desteklemekte ve mümkün kılmaktadır.

Qudra Türkiye, çeşitli etkinlik biçimleri ve faaliyet türleri aracılığıyla bütün ilgili aktörler arasında köprüler kurmada ve bir sinerji oluşturmada büyük bir rol oynamaktadır. AB Madad Labs, bu gibi karşılaşmalar için bütün tarafların mülteci kriziyle ilgili kilit meseleleri tespit edip bunları tartışmak ve bağlam esaslı, yenilikçi çözümler geliştirmek için bir araya gelebilecekleri emsalsiz bir forum görevi görmektedir.