Lübnan

6 milyon nüfusu bulunan Lübnan, bugün yaklaşık yüzde 54'ü çocuklardan oluşan 1.5 milyon yerinden edilmiş Suriyeliye ev sahipliği yapmaktadır. İstatistiklere göre her dört kişiden birinin mülteci olduğu bu ülke, dünya çapında kişi başına düşen mülteci sayısının en yüksek olduğu ülkedir.

Mülteci göçünden önce de yüksek olan yoksulluk oranlarıyla birlikte ülkedeki genel durum, istikrarsız olmaya devam etmekte; bu durum, eğitim ve sağlıktan konaklama, su ve elektrik tedarikine kadar bütün sektörleri baskı altında bırakmaktadır. 2017-2020 Lübnan Kriz Planı'na göre, krizden etkilenenlerin yarısına yakını, çocuklar ve gençlerdir. En az 1.4 milyon çocuk, risk altında, yoksul ve ciddi oranda temel hizmetler ve korunma ihtiyacı içinde büyümektedir. Kurumların kapasitelerini ve altyapısını aşan, ihtiyaçların karşılanmasına yönelik taleplerle birlikte kamu hizmetleri, yetersiz kalmaktadır. Şu anda 1 milyon Lübnanlı ve yerinden edilmiş Suriyelilerin yüzden 70'inden fazlası, yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Tüm bu faktörler, yerinden edilmiş ailelerin dörtte üçünün yiyecek harcamasını azaltma ve veresiye satın alma, eğitim ve sağlık gibi başlıca harcamaları azaltma, çocukları okuldan alıp işe gönderme veya evleri ve kazanç getiren mülkleri satma gibi olumsuz baş etme stratejileri benimsemesine sebep olmuştur.

Lübnan'da Qudra

2017-2020 Lübnan Kriz Müdahale Planı (LCRP) Qudra'nın Lübnan’daki faaliyetlerine yön veren bir çerçeve plan olmuştur. LCRP, Suriyeli mülteciler ile Lübnan halkı ile krizden etkilenen topluluklar ve kurumların ihtiyaçlarını ve hassasiyetlerine cevap vermeyi amaçlayan Lübnan Hükûmeti ve onun uluslararası ve ulusal ortakları arasındaki ortak ve çok yıllı bir plandır.

Qudra'nın Lübnan'daki faaliyetleri, eğitim alt yapısını geliştirerek, mesleki becerileri çoğaltıp geliştirerek ve sosyal uyumu çeşitli tedbirlerle besleyerek mültecilerin ve ev sahibi toplulukların dayanıklılığını güçlendirmek üzere tasarlanmıştır.

Ulusal yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülen Qudra, Lübnan'daki bütün paydaşlara aşağıdaki konularda yardımcı olmayı amaçlamaktadır:

© GIZ Britta Radike

Okulların altyapılarının geliştirilmesi ve müfredat dışı etkinliklere erişim (GIZ)

Qudra, Lübnan'daki Suriyeli ve Lübnanlı öğrencilerin iyi kalite eğitime erişimlerini artırmaya çalışmaktadır.

Bu eylemle birlikte Qudra, eğitim sektöründe çok büyük ihtiyaçlara cevap getirmektedir. LCRP istatistiklerine göre, Lübnan'da kayıtlı neredeyse 500.000 yerinden edilmiş Suriyeli çocuk, okul çağındadır (3-17 yaş arası) fakat bunların yarısı (250.000'den fazla Suriyeli çocuk) ve 50.000 ilkokul çağında (6-14 yaş) Lübnanlı çocuk okul dışıdır. Okula kaydolmaya ve devamlılığa engel ve çok sayıda öğrencinin okulu bırakmalarına sebep olan önemli faktörler bulunmaktadır: çocuk işçiliği, ulaşım dâhil okula düzenli devam etmenin yüksek maliyetli oluşu, okulların uzak oluşu veya okul yolunun tehlikeli oluşu, dil engeli ve mevcut altyapıların oldukça eskimiş olması ve okullardaki sıhhi tesisattaki ve tuvaletlerdeki ciddi oranda bozulmalar. Hem mültecilerin hem de Lübnanlıların artan eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için Ocak 2016 itibariyle ikili eğitim veren 238 okul açılmıştır. Bunun sonucunda, devlet okullarının aşırı kalabalık olmasıyla Lübnan'daki devlet okulu sistemi, ciddi oranda zorluk çekmektedir.

Lübnan'da Qudra, okullara ihtiyaç duyulan özelliklerin sağlandığı yenilemeler yaparak, müfredat dışı etkinliklere (ör. Spor ve oyun alanları) yönelik tesisler sağlayarak ve ortağı Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığıyla işbirliği içinde öğretmenlere, ebeveynlere ve sosyal hizmet çalışanlarına kapasite gelişimi sağlayarak söz konusu durumu iyileştirmeye çabalamaktadır. Müfredat dışı etkinliklerin sosyal ve kişisel yeterlikleri geliştirmek için nasıl kullanılacağına yönelik modüller, ortak bir şekilde geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.


 

© Qudra Programme

Temel mesleki becerilerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi (GIZ)

Bu bileşenin kapsayıcı hedefi, beceri eğitimi tedbirleri yoluyla ev sahibi topluluklar ve Suriyeli mültecilerin, özellikle de Lübnan'daki gençlerin ve kadınların eğitim ve ekonomik imkânlarını iyileştirmektir.

Lübnandaki faaliyetler, hedef gruplarının dayanıklılıklarının artırması ve ekonomik yeterliklerine katkıda bulunulması amacıyla ithiyaç sahibi Lübnanlılar ve Suriyeliler için kısa süreli örgün ve yaygın eğitim biçimlerinin sağlanması üzerinde durmaktadır. İnşaat, hizmet ve tarımla ilgili sektörlere yönelik, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayan beceriler için ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirilen eğitim kursları sağlanmaktadır. Bu kurslar, bağlama dayalı uzmanlık ve bilgi sahibi yerel sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde yürütülmektedir. Programlar, kursiyerlerin hızlı bir şekilde yeterlilikleri kazanıp iş gücü piyasasına dâhil olabilmeleri için kısa sürmektedir (1-3 ay). Eğitimlerde kursiyerlere derhal uygulayabilecekleri hizmet içi beceriler sağlamaya odaklanılmaktadır.


 

© Qudra Programme

Toplum temelli hizmetler aracılığıyla sosyal uyumun güçlendirilmesi (EF)

Qudra, Lübnan'ın Bekaa şehrindeki dört ev sahibi toplulukta yaşayan mülteciler ve yerel halk arasındaki sosyal istikrarı güçlendirmek amacıyla dört farklı yarı sürekli toplum merkezinde temel hizmetleri sunmaktadır. Bu bileşen böylece çocukların topluluklara olumlu bir şekilde katılımını yansıtan etkinlikler yoluyla onların ötekileştirilmesini önlemeyi amaçlamaktadır. Etkinlikler ayrıca her iki toplumdan yetişkinlerin yaşam becerileri geliştirme imkânlarını iyileştirmenin de üzerinde durmaktadır. Toplum temelli farkındalık oturumları ile psikolojik destek, fikir alışverişini geliştirmeyi ve mülteciler ile ev sahibi toplulukların Lübnan'daki hak ve sorumlulukları hakkındaki bilgiye erişimlerini sağlamayı amaçlayan bu bileşenin önemli parçalarıdır.


 

© Qudra Programme

Bölgesel ve ulusal diyaloğun teşvik edilmesi (GIZ)

Qudra, mülteciler, bütün tarafları yapıcı bir diyaloğa girmeye ve karşılıklı olarak deneyimlerini paylaşmaya teşvik etmek amacıyla yerinden edilmiş kişiler ve ev sahibi topluluklar ile yerel, ulusal ve bölgesel paydaşları farklı platformlarda bir araya getirmektedir. Qudra'nın etkinlikleri ve faaliyetleri, böyle bir katılımcı strateji aracılığıyla, bölgedeki mülteci krizine uygun bir müdahalede bulunulabilmesi için yeni, yenilikçi stratejiler geliştirmeyi amaçlamaktadır. En önemlisi bu modül, mültecilerin, ev sahibi toplulukların üyelerinin ve ülkesinde yerinden edilmiş kişilerin sesinin duyurulmasını sağlayan mekanizmaları desteklemekte ve mümkün kılmaktadır.

Qudra Lübnan, çeşitli etkinlik biçimleri ve faaliyet türleri aracılığıyla bütün ilgili aktörler arasında köprüler kurmada ve bir sinerji oluşturmada büyük bir rol oynamaktadır. AB Madad Labs, bu gibi karşılaşmalar için bütün tarafların mülteci kriziyle ilgili kilit meseleleri tespit edip bunları tartışmak ve bağlam esaslı, yenilikçi çözümler geliştirmek için bir araya gelebilecekleri emsalsiz bir forum görevi görmektedir.