© GIZ Houssam Mchaiemch

Yaklaşımımız

Qudra programının yaklaşımı ve uygulama metodu, GIZ, EF, AECID ve HIA'nın benzer programlar sonucunda edindikleri birikimlere ve aynı zamanda güncel devlet ilişkilerinin dinamiklerinden beslenerek bu doğrultuda acil durumlara yönelik kurgulanan bütünleşik ve uyumlu bir çabaya dayanmaktadır. Bölge içinde ve hedeflenen ülkelerde geliştirilmiş olan köklü ortaklıklar, programın tasarımının, uygulamasının ve yönetim yapısının temellerini oluşturmaktadır.

“Do No Harm” – Zarar Vermeme - Yaklaşımı

Qudra için Program’ın plan ve uygulama aşamasındaki tüm aşamaları, bağlama ve içeriğe yüksek duyarlılıkla yönetmek hayati bir önem taşımaktadır. Başka bir deyişle Qudra, programın yol açabileceği herhangi bir olumsuz sonucu öngörerek, mümkün olduğu kadar önleme ve azaltma gayreti içindedir. Bunu gerçekleştirebilmek için, Program’ın dahil olduğu bağlam hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve bu bilgi birikimini eylemin farklı aşamalarına dahil etmek gerekliliği doğmaktadır. Program’ın uygulandığı her bir ülke ihtiyacına özel çatışma analizlerinin yapılması ve hareket planlamasının bu doğrultuda ilerlemesi Qudra’nın misyonunun vazgeçilmez bir parçasıdır.

“Do No Harm” yaklaşımının iki temel hedefi bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Program içinde yer alan ortaklık ve işbirliklerini kuvvetlendirmek, ikincisi ise planlama ve uygulamanın çatışma-duyarlı niteliklerine dair var olan ortak anlayışı pekiştirmektir. Izleme ve değerlendirme çalışmaları bu bağlamda yalnızca niyetlenen sonuçları değil aynı zamanda amaçlanmamış (olumsuz) sonuçları da içermektedir. Odak nokta her zaman farklı ve çeşitli grupları anlamak ve birbirleriyle örtüşen ve çatışan ihtiyaçları konusunda gerekli tüm bilgiye sahip olmaktadır. Bu yaklaşımın ilk adımı, eylemin tüm çalışanları arasında konuya dair farkındalığı artırmak ve sonrasında farklı stratejik planlama araçları ile şiddetlenebilme özelliği taşıyan çatışma unsurlarını en aza indirgemeyi başarabilmektir.

Kapasite Gelişimi

Qudra’nın temel merkezine aldığı dayanıklılık kavramı, aynı zamanda kapasite geliştirme konusundaki vurgusunu da güçlendirmiştir. Kapasite gelişimi, çeşitlendirilmiş, farklılaştırılmış ve duruma göre özelleştirilmiş bir yaklaşım benimsemeyi gerektirmektedir. Örneğin Qudra, belirlenmiş bazı durumlarda, ulusal ve/veya bakanlık düzeyinde kapasite gelişimi desteği vermekte ve böylece hizmetlerini ulaştırma, geçim kaynaklarınının güvenliğini sağlama veya ev sahibi ya da mültecilerden oluşan toplulukların güçlendirilmesini kısa vadede kolaylaştırabilmektedir. Bununla birlikte Qudra, kapasite gelişimine orta ve uzun vadede yatırım yaparak kişilerin ve kurumların dayanıklılıklarını artırıcı ve güçlendirici önlemler alabilmektedir.

Capacity WORKS

Kapasite gelişiminin merkezinde GIZ’in genel program yönetimi yaklaşımı olan Capacity WORKS modeli yer almaktadır. GIZ tüm projelerinin uygulama aşamaları sırasında Capacity WORKS yaklaşımının dayandığı gerekçelerin altını çizer. Böylece proje ve program faaliyetleri, GIZ’in genel yönetim yaklaşımı ile doğrudan ilintili ve bütünleşik bir nitelik kazanmış olur. Sürdürülebilir kalkınma, sosyal sorumluluk, ekolojik denge, politik katılım ve ekonomik yeterliğin karşılıklı etkileşim gerektiren bir parçası olarak kabul edilir. Şimdiki ve gelecek nesillerin itibarlı bir hayata sahip olmasını garanti altına almak için bu yaklaşımın benimsenmesi gerekir. GIZ’in birçokı farklı alanda uluslar arası yürüttüğü çalışmaların temel prensibi buna dayanmaktadır. Sürdülebilirliğe dair bu farklı anlayış kalıpları Capacity WORKS yönetim modelinin içkin ve ayrılmaz nitelikleridir.