© Qudra Programme

AB Madad Labs - Bölgenin Geleceği için İşbirliği ve İnovasyon


İçerik

Qudra programı, eylem için yeni fırsatları ve geleceğe yönelik beklentileri belirlemek amacıyla mülteciler, yerinden edilmiş kişiler, ev sahibi topluluklar ile yerel, ulusal ve bölgesel paydaşları bir araya getirmektedir. Madad Labs kapsamında, interaktif bilgi paylaşımı, en iyi uygulamaların karşılıklı irdelenmesi ve katılımcı bir yaklaşım içinde işbirliğine dayalı öğrenme amacıyla çeşitli yapıcı diyalog biçimleri kullanılmaktadır. Bu yaklaşım, bölgedeki mülteci krizine uygun bir yanıt verilebilmesi adına stratejiler ve tedbirler geliştirmede çok önemli bir rol oynamaktadır.

Programın adı

Qudra - Suriye ve Irak krizlerine yanıt olarak Suriyeli mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin ve ev sahibi toplulukların dayanıklılıklarının güçlendirilmesi

Görevlendiren kurum

Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ)

Müşterek finansman sağlayan kurum

AB (Madad Güven Fonu)

Ülkeler

Ürdün, Lübnan, Kuzey Irak, Türkiye

Uygulama ortakları

HIA, AECID ve EF işbirliğiyle GIZ

Süre

Haziran 2016 - Haziran 2019

Bütçe

Toplam: 82,4 milyon Avro (7,8 milyon Avro BMZ; 74.6 milyon Avro AB katkısı)

© Qudra Programme

Madad Labs, Ürdün, Lübnan, Kuzey Irak ve Türkiye’deki insani yardım ve kalkınma konularında ilişki ve etkileşim kurmayı amaçlayan Qudra programı tarafından kurgulandı. Programın Etkili Diyalog ve Bilgi Paylaşımı Modülü (Modül 5)’nün bir parçası olan bu etkinlikler serisi, paydaşlar, ortaklar ve faydalanıcılar arasında deneysel bir öğrenme alanı sunmaktadır. Etkili diyalog için yenilikçi bir karşılaşma platformu sunan etkinliğin çıktıları ise yine Qudra programının daha etkin uygulanması amacıyla kullanılmaktadır. Odak olarak belirlenen konunun içeriğine bağlı olarak, Qudra modüllerinin temsilcileri ve ortaklarının, Madad Labs ile bütünleşik bir çalışma içine dahil edilerek oluşturulan sinerjiye destek olmaları ve katılımcıların çeşitliliğine katkı sağlamaları amaçlanmaktadır. Daha da önemlisi, Etkili Diyalog ve Bilgi Paylaşımı Modülü (Modül 5), mültecilerin, ev sahibi toplulukların ve yerinden edilmiş kişilerin sesi olmayı ve Madad Labs aracılığıyla onlara diyalog ve etkileşim için bir platform sağlamayı hedeflemektedir.

Hedefler

  • Katılımcılar için diyalog ve öğrenme süreçlerini kolaylaştıran güvenli bir alan oluşturmak

Madad Labs katılımcıları bireysel ve kolektif öğrenme süreçleri rehberliğinde, öğrenme pratiklerini diğerleriyle paylaşma ve böylece çarpan etkisiyle akranları, çalışanları, dolaylı faydalanıcılarıyla etkili bir diyalog içine girme konusunda teşvik edilirler. Katılımcılar böylece, özgüvenlerini kuvvetlendirir, bireyler arası iletişim becerilerini geliştirir ve ekip kurma yeterliklerini yatay bir örgütlenme biçimiyle artırma fırsatı yakalarlar. Dahası, saha çalışmalarıyla güncel bilgi birikimlerini kuvvetlendirir hale gelirler. Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, özel sektör, donör topluluklar, mülteciler, yerinden edilmiş kişiler ve ev sahibi topluluklar arasında kurulan ulusal ve bölgesel işbirlikleri çerçevesinde ise çıkarımlar yaparak güncel sorunlara çözüm yaratma kapasitelerini geliştirme imkânı bulurlar. Son olarak katılımcılar tasarım odaklı düşünme yöntemleri aracılığıyla yenilikçi bir eğitim yaklaşımıyla deneyim kazanırlar.

  • Sürdürülebilir inovasyonu kolaylaştırmak ve teşvik etmek

Katılımcılar, belirlenen sorunlar, zorluklar, hassasiyetler üzerine edinilen yeni bilgiler ve tasarım odaklı öğrenme yöntemlerinden destek alarak ortak inovatif çözümler geliştirir ve ürettikleri “projeler” (prototip) sayesinde bu çözümleri uygulama imkânı yakalarlar. Kendini yineleme niteliğine sahip bu süreçte katılımcılar, kalıpların dışına çıkan düşünce biçimleri geliştirmeleri ve deneysel üretimlerde bulunmaları doğrultusunda teşvik edilirler. Madad Lab İnovasyon Fonu (MLF), katılımcıları fikirlerini teorik tasarımın ötesine taşımaları konusunda destekleyerek, projelerini deneme ve uygulamaları için imkân sunar. Zorlukları ve çözümleri belirleme sırasında benimsenen tümevarım yaklaşımı sayesinde projeler hem tam bir yerel mülkiyete sahip olur hem de Qudra programının sonrasında dahi sürdürülebilir bir nitelik kazanırlar.

Hedef gruplar

Madad Labs hedef grupları uygulama ülkelerindeki paydaşların temsilcileri (Ör: bakanlıklar, hükümet kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri) ve ev sahibi toplulukların üyeleriyle birlikte mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler olarak belirlenmiştir. Gündemde yer etmiş konuya ve kazanılmış deneyimlere bağlı olarak, katılımcıların yapısı (ülke başına en fazla 10 katılımcı) her bir Madad Labs Turu’nda farklılaşabilir. Bu esneklik aynı zamanda, kıdemli sivil toplum örgütü temsilcilerinden genç mülteci ve ev sahibi topluluk üyelerine kadar uzanan bir paydaş çeşitliliğine ve onların belirli ihtiyaç ve potansiyellerinin adapte edilebilir olmasına olanak sağlamaktadır.

© Qudra Programme

Madad Labs süreci nasıl yürütülüyor?

Madad Labs, bir dizi ulusal ve bölgesel çalıştay, kapasite geliştirme faaliyetleri ve rehberlikten oluşmaktadır. Bunlar, bütün paydaşlara bir araya gelebilecekleri ve el aldıkları yol gösterici meseleye yönelik fikirler geliştirmeleri ve olası çözümler üretebilmeleri için kolaylaştırılmış tartışmalar yürütebilecekleri güvenli alanlar sağlamaktadır. Toplantılar boyunca, ülke gruplarının başlangıçtaki fikirleri "projelere" (prototip) dönüştürülmektedir. Bu projeler, açık mekanlar, senaryo planlama ve tasarı düşünme gibi yenilikçi katılımcı teknikler yoluyla denenmekte ve alanın öncü uzmanlarınca sürecin kolaylaştırıcılığı yürütülmektedir.

Son aşamada Madad Labs katılımcıları, melek yatırımcılar, ilgili hükümetlerden ve özel sektörden temsilciler, AB Delegasyonu temsilcileri ve diğer ana paydaşlardan oluşan bir izleyici kitlesine projelerini sunmaktadırlar. Bu sunum, Madad Labs İnovasyon Fonu (MLF) kapsamında Qudra programının bir finansman aracı olan projelere bazı tohumluk finansmanı ile verilen Madad Labs bölgesel kapanış toplantısında gerçekleşir. Bu çerçevede Madad Labs katılımcılarına projelerine nihai şeklini vermeleri ve inovasyonlarını "sınıf"ın dışına taşıyıp somut bir faaliyete dönüştürmeleri için gerekli araçlar tedarik edilir.

"Nasıl yürütülüyor?" videosunu izle

AB Madad Labs, proje tasarımına kapsayıcı ve ortak çalışmaya dayalı bir yaklaşım getirmekte ve bölgenin acil ilgi gerektiren meselelerine getirilen olası çözümlerin faydalanıcıların kendileri ve ana paydaşlar tarafından yeniden oluşturulabileceği bir uygulama sağlamaktadır.

© Qudra Programme

Aylar süren toplantı ve çalıştay süreci sonunda katılımcılar, doğal olarak bölgedeki ana paydaşlar arasında bir öğrenme ve inovasyon ağı kurmaktadır. Her bir Madad Labs Turu'nun tamamlanmasıyla katılımcılar, bölgedeki mülteci krizinin güçlüklerine yenilikçi çözümler getirmeye yönelik tam bir motivasyonla somut uygulamalar ve projeler üretebilmektedir. Qudra Programı tamamlana kadar, Madad Labs sayesinde 20-25 lider adayının/değişim elçisinin tespit edileceği ve bu kişilerin Suriye'nin yeniden inşasında önemli roller üstlenmeye katkıda bulunacak donanıma sahip olması beklenmektedir.

Bu süreç sırasında  projelerin teknik yeterlikleri, uyumlulukları ve kolay uygulanabilirlikleri sektörel uzmanlarca kontrol edilir. Qudra Programı kapsamında oluşturulan Madad Labs İnovasyon Fonu bu projelerin uygulanması için 10.000 Avroluk bir bütçe ayırmaktadır. Talep edildiği takdirde proje uygulamaları, Qudra kapsamında ya da diğer başka dış uzmanlar tarafından ek desteklere tabi olabilirler. 

© Qudra Programme
© Qudra Programme

İlk Madad Labs Turu'nda geliştirilen projeler (prototipler) arasında Kuzey Irak'ta talebe dayalı işe yerleştirme amaçlı bir çevirim içi platform, Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin kişiselletirilmiş hizmetlere erişimini artıran çok aşamalı bir platform ve Ürdün'de emek yoğun sektörlerdeki kadın ve gençlerin istihdam oranlarını artırmaya yönelik memur ve insan kaynakları çalışanlarının eğitilmesini kapsayan projeler yer almaktadır.