Jordan

Ürdün 1.3 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapmaktadır ve sadece yarısı BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine kayıtlıdır (670,238). Mülteci hane halklarının %80'i yoksulluk sınırın altındadır ve mülteci nüfusun %48'ini çocuklar oluşturmaktadır.
Bu durum Ürdün'ün ev sahibi toplulukların tüm bireylerine özellikle eğitim ve belediye hizmetleri gibi temel hizmetlerin ulaştırılması konusunda kaliteli hizmet sunabilme yetisini olumsuz etkilemiştir.


Ülkenin iş piyasası bu artan iş gücü kapasitesini absorb etmekte zorlanmaktadır ve bu durum özellikle kayıt dışı sektörde rekabetin ve buna bağlı olarak sosyal gerilimin artmasına neden olmaktadır. 

Qudra 2 Ürdün

Program çocuklar, gençler, kadınlar ve yaşlılar, engelliler gibi diğer hassas gruplara özel önem vermektedir. Hedeflerini gerçekleştirmekle birlikte Ürdünlü paydaşlarına destek olabilmeyi de amaç edinmiştir. 

Tesis yönetiminin geliştirilmesi, eğitim kurumlarına ulaşımın iyileştirilmesi ve çocuklar ve gençler için öğrenme ve değişim formatlarının desteklenmesi 

Ürdün'ün eğitim sistemindeki yapısal bariyerler ikili öğretim, dil bariyeri, vandalizm, güvenilir ve karşılanabilir okul transferi eksikliğini içermektedir. Qudra 2 eğitim sektörünün temel zorluklarını hedef alarak, gelişmiş okul taşıma sistemi ve eğitimin ortamının herkes için iyileştirilmesine yönelik sürdürülebilir bir tesis yönetimi sistemi geliştirerek kaliteli eğitime erişimi desteklemektedir. Çocuklar ve genç nüfus, kaliteli eğitim ve sosyal uyuma yönelik yapısal müfredat dışı spor ve kültürel aktivitelerden faydalanabilecekler. 

 

İstihdam olanaklarının arttırılması ve yarı-nitelikli işgücü için beceri geliştirme 

Qudra 2, talebe dayalı mesleki ve teknik becerilere sahip genç ve yetişkinlerin sayısını ve istihdam imkanlarına erişimlerini arttırmak için istihdamın arttırılmasına odaklanmaktadır. Bu bağlamda, Suriyeli mülteciler ve ev sahibi toplulukların hassas grupları nitelikli işgücü ve sanatkar sertifikası alma konusunda desteklenecek ve etkili iş eşleştirmesini desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan işgücü piyasası hizmetlerinden de yararlanacaktır.

Beceri geliştirmenin bir parçası olarak, Suriyeli mülteciler ve hassas Ürdünlü genç nüfus, pratik becerilerde uygulamalı deneyim kazanmalarına imkan tanıyan yarı vasıflı düzeyde İşe Dayalı Öğrenme girişimlerine kaydolacak. 


 

Katılımcı ve kapsayıcı toplumsal destek projelerine yönelik hibe desteği sağlanması ve kamu kurumlarının & sivil toplum aktörlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi

Qudra 2, insanların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ve toplumun hassas Suriyeli ve Ürdünlü üyelerinin yaşam koşullarını iyileştiren hizmete yönelik toplum destek projelerine odaklanmaktadır. Belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile ortaklıklar yoluyla önerilen ve başlatılan hizmete yönelik toplum destek projelerine finansman sağlamak için katılımcı bir hibe programı oluşturulacaktır. Güçlü planlama ve yönetim sistemlerine sahip belediyelere doğrudan finansman verilirken, daha zayıf belediyelere verilen hibeler ise kapasite geliştirme önlemleriyle bağlantılı olacak. Sivil toplum aktörleri değişimin hem paydaşları hem de temsilcileri oldukları için, sosyal uyumla ilgili konuları içeren eğitimlerle desteklenecekler. 


 

Değişim ve yenilik için diyaloğun teşviği, doğru bilginin üretim ve yayılımının desteklenmesi 

Uzun süreli yerinden edilmenin zorluklarından biri, özellikle kentsel bağlamlarda mülteciler, yerinden edilmiş kişiler, ülkesine geri dönenler ve ev sahibi topluluklar arasındaki artan sosyal gerilimlerin nasıl azaltılacağı ve topluluk uyumunun nasıl geliştirileceğidir. Qudra 2, değişim için güvenli alanlar sağlayarak çeşitli paydaş ve katılımcı gruplarını içeren diyaloğu ve yeniliği teşvik eden faaliyetleri destekler. Programın hedef grupları ve diğer paydaşlar, Suriye'nin geleceğini inşa etmek ve topluluk uyumunu geliştirmek için diyalog ortamlarına, değişim formatlarına ve çalışma grubu oturumlarına dahil edileceklerdir.

Sosyal yardım programları, bilgilendirme kampanyaları ve / veya farkındalık artırma oturumları yoluyla hedef kitleye doğru bilgiler üretilecek ve yayılacaktır.