Irak

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre 2019 yılı itibariyle Irak'ta yaklaşık 250,000 Suriyeli mülteci kayıtlı iken, devam eden şiddet olayları geniş çaplı yerinden edilmeyle sonuçlanmaktadır.
Toplam nüfusun 18%ini oluşturan yaklaşık 6.7 milyon insanın insani destek ihtiyacı duymaktadır.


Krizden etkilenen ve temel hizmetlere erişim sıkıntısı yaşayan insanlar, kendileri ve özellikle de kadınların ve çocukların bulunduğu aileleri için koruma kaygısındalar.  dahası, yerinden edilmiş kişiler ve evine geri dönmek isteyen hane halklarının 13%'ü kadın başlıdır ve yüksek toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalma risikindedir. 

İstihdam olanakları bölgesel standartlarla sınırlıdır ve devma etmekte olan ekonomik ve mali kriz işsizlik oranında artışa neden olmaktadır.

Yerinden eilmiş kişilerin ve Suriyeli mültecilerin görece güvenli Kurdistan özerk Yönetimi bölgesine yoğun akını sebebiyle, yerel hükümetler ve yönetimler uzak ve fakir bölgelerde yaşayan hassas durumdaki nüfusa altyapı ve hizmet sağlama sorunları ile karşı karşıya kalmışlardır.

Qudra 2 Irak

Qudra 2, Irak'ta çocuklar, genç nüfus, kadınlar ve diğer yüksek hassas gruplar başta olmak üzere, aşağıdaki bileşenlere odaklanmaktadır. 

Kişisel gelişime yönelik koruma önlemlerinin arttırılması ile çocuklar ve hassas durumdaki yetişkinlerin refahının sağlanması 

Qudra 2 psikolojik travmaların profesyonel olarak değerlendirilmesinin özel öneminin farkındadır. Bu nedenle, Irak Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde, Iraklı sağlık personeline özel oalrak hazırlanan Akıl Sağlığı ve Psikososyal Destek eğitimleri ile, bilgi ve becerilerini destekleyerek, Iraklı evinde geri dönmek isteyenlere, yeriden edilmiş kişilere, Suriyeli mültecilere ve ev sahibi topluluklara yardımcı olmalarına katkıda bulunmaktadır. 


Hedef gruplar için istihdam olanaklarına erişimin arttırılması ve hassas gruplar için gelir oluşturma

Ekonomik imkanların ve istihdam olanaklarının eksikliği Irak'ın karşılaştığı en önemli problemlerden bir tanesi ve yerinden edilmiş kişiler ve ülkesine geri dönmek isteyenler üzerinde kuvvetli etkisi var. 

Qudra 2, kadınlar ve genç nüfus başta olmak üzere, küçük işletme start-upları ve  istihdamın arttırılması için beceri geliştirme desteği ile ekonomik imkanlara erişimi kolaylaştırmaya çalışmaktadır. 

Bu şekilde, dayanıklılık kuvvetlendirilmiş, öz yeterlilik arttrırılmış ve sürdürülebilir geçim olanakları sağlanmış olacaktır. 

Qudra 2, küçük/orta ölçekli işletmelere girişimcilik, pazarlama ve iş geliştirme konularında eğitimler aracılığıyla gelir imkanı ve etkin istihdam sağlamak üzere hibe sistemi geliştirmeyi planlamaktadır. Bu faaliyetler Bağdatve Erbil Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı ile birlikte koordine edilecektir.

 

Katılımcı ve kapsayıcı toplumsal destek projelerine yönelik hibe desteği sağlanması ve kamu kurumlarının & sivil toplum aktörlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi

Öncelikleri belirlemek için yapılan kapsamlı bir analiz neticesinde, topluluk ihtiyaçları, temel hizmetlerin ve altyapının iyileştirilmesi ve hedef grupların yaşam koşullarının geliştirilmesi için küçük yatırım tedbirleri ve kısa süreli etki projeleri aracılığıyla belirlenmiştir. Yol gösterici ilke olarak, hedef gruplar Qudra 2 yatırım tedbirlerinin değerlendirilmesi, planlaması ve uygulamasında aktif role sahip olacaklardır.

Program aynı zamanda devlet kuruluşları ve yerel sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini sorumluluk alanlarına göre arttırarak hedef gruplara hizmet sunumunu arttırılmasına destek olacaktır. Böylece dayanıklılık da beraberinde kuvvetlenecektir. 

Sosyal uyum etkileşimleri ve inovasyon için diyaloğun güçlendirilmesi

Qudra 2, temel hedeflerinin yanı sıra, tüm bileşenler aracılığıyla, sosyal gerginlikleri belirleme ve mülteciler, yerinden edilmiş kişiler, ülkesine geri dönmek isteyenler ve ev sahibi topluluklar  arasında topluluk uyumunun sağlanmasını amaçlamaktadır. 

Diyaloğu kolaylaştırmak ve aksyion almaya yönelik bilgi ve deneyim değiş tokuşu için güvenli alanlar oluşturularak, paydaşların ve katılımcıların dahil olması tamamlayıcı unsur olacaktır.