Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları

Suriyeli mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin kitlesel akını, temel hizmetlere olan talebi arttırmıştır. Yerel yönetimlerin bütçeleri hizmet bölgelerindeki Suriyeli mülteci ve yerinden edilmiş nüfusun ihtiyaçlarını karşılamada çoğunlukla yetersiz kalmaktadır. Bu bağlamda, Qudra 2, toplumsal destek projelerinin uygulanması için yerel yönetim birimlerine fon sağlayacak ve ayrıca hem yerel yönetimlerin hem de sivil toplum aktörlerinin hizmet sunma kapasitelerinin, hesap verebilirliklerinin ve sahiplenmelerinin güçlendirilmesine yönelik tedbirleri destekleyecektir.

Irak

Katılımcı ve kapsayıcı toplumsal destek projelerine yönelik hibe desteği sağlanması ve kamu kurumlarının & sivil toplum aktörlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi

Öncelikleri belirlemek için yapılan kapsamlı bir analiz neticesinde, topluluk ihtiyaçları, temel hizmetlerin ve altyapının iyileştirilmesi ve hedef grupların yaşam koşullarının geliştirilmesi için küçük yatırım tedbirleri ve kısa süreli etki projeleri aracılığıyla belirlenmiştir. Yol gösterici ilke olarak, hedef gruplar Qudra 2 yatırım tedbirlerinin değerlendirilmesi, planlaması ve uygulamasında aktif role sahip olacaklardır.

Program aynı zamanda devlet kuruluşları ve yerel sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini sorumluluk alanlarına göre arttırarak hedef gruplara hizmet sunumunu arttırılmasına destek olacaktır. Böylece dayanıklılık da beraberinde kuvvetlenecektir. 

Ürüdn

Katılımcı ve kapsayıcı toplumsal destek projelerine yönelik hibe desteği sağlanması ve kamu kurumlarının & sivil toplum aktörlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi

Qudra 2, insanların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ve toplumun hassas Suriyeli ve Ürdünlü üyelerinin yaşam koşullarını iyileştiren hizmete yönelik toplum destek projelerine odaklanmaktadır. Belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile ortaklıklar yoluyla önerilen ve başlatılan hizmete yönelik toplum destek projelerine finansman sağlamak için katılımcı bir hibe programı oluşturulacaktır. Güçlü planlama ve yönetim sistemlerine sahip belediyelere doğrudan finansman verilirken, daha zayıf belediyelere verilen hibeler ise kapasite geliştirme önlemleriyle bağlantılı olacak. Sivil toplum aktörleri değişimin hem paydaşları hem de temsilcileri oldukları için, sosyal uyumla ilgili konuları içeren eğitimlerle desteklenecekler. 

Türkiye

Katılımcı ve kapsayıcı toplumsal destek projelerine yönelik hibe programı

Qudra 2, Türkiye’de en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ve bazı durumlarda bu sayının belediye nüfusunun %25’inden fazlasına tekabül ettiği en az 10 belediyeye küçük hibeler sunacaktır. En az 100,000 kişi, temel hizmetler ve altyapıda yapılan iyileştirmelerden doğrudan faydalanacak, bu da toplum içerisindeki yaklaşık beş milyon kişinin yaşam şartlarının iyileştirilmesine ve sosyal uyuma katkı sağlayacaktır. Sosyal kapsayıcılığın yol gösterici ilke olarak benimsenmesi, projelerin değerlendirilmesi, planlanması ve uygulanması süreçlerine mülteciler ve ev sahibi topluluk temsilcilerinin de dahil olmalarını sağlayacaktır.

Yerel yönetim birimleri ve diğer paydaşların birlikte ve karşılıklı etkileşiminin güçlendirilmesi

Qudra 2, Türkiye’de en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ve bazı durumlarda bu sayının belediye nüfusunun %25’inden fazlasına tekabül ettiği en az 10 belediyeye küçük hibeler sunacaktır. En az 100,000 kişi, temel hizmetler ve altyapıda yapılan iyileştirmelerden doğrudan faydalanacak, bu da toplum içerisindeki yaklaşık beş milyon kişinin yaşam şartlarının iyileştirilmesine ve sosyal uyuma katkı sağlayacaktır. Sosyal kapsayıcılığın yol gösterici ilke olarak benimsenmesi, projelerin değerlendirilmesi, planlanması ve uygulanması süreçlerine mülteciler ve ev sahibi topluluk temsilcilerinin de dahil olmalarını sağlayacaktır.

Kamu kurumlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi

Qudra 2, seçilen belediyelere ihtiyaç analizi, strateji ve hedef odaklı planlama, yatırımların yürütülmesi ve hizmet sunumu eğitimleri gibi ihtiyaca göre uyarlanmış teknik destek sağlayacak ve bu doğrultuda en az 250 yerel yönetim yetkilisinin ve topluluk içerisindeki diğer paydaşların kapasiteleri güçlendirilecektir.